جهان نيوز - وزیر کشور:ملت ایران هیچ اعتمادی به آمریکا ندارد